Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Korpus Wsparcia Seniorów

Loga Ministra RPiPS

Informacja o realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, że w dniu 12.06.2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Pilzno a Wojewodą Podkarpackim dotycząca realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na  rok 2024. Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem Moduł I – mający na celu wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Środki na realizację działań w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania, w pozostałej części ze środków własnych gminy Pilzno. Na ten cel pozyskano kwotę ze środków budżetu państwa w wysokości 35 184,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 43 980,00 zł.

Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy Pilzno, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są wstanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wymiar godzinowy usług sąsiedzkich to max 30 godzin w miesiącu.

Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osobie wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie, ul. Legionów 28, 39-220 Pilzno lub pod numerem telefonu 14 658 44 01, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Informacje o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Załączniki