Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

W dniu 16 lutego br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie rozpoczął realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie objął wsparciem 8 osób niepełnosprawnych
(w tym 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 dzieci w wieku do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu
o niepełnosprawności ).

 • Całkowity koszt Programu: 188 496,00 zł.
 • Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 188 496,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami -  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z  niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 Pomoc asystenta będzie polegała na wspieraniu osoby z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcie osoby z niepełnosprawnością w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie osoby z niepełnosprawnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcie osoby z niepełnosprawnością w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcie osoby z niepełnosprawnością w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 Usługi asystencji osobistej mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, jednak nie mogą ich zastępować.

Koszt usługi asystencji osobistej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie planuje aplikować o wsparcie finansowe na realizację w/w Programu. Ilość osób, które OPS w Pilźnie obejmie wsparciem w 2024 r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu. Ostateczna kwalifikacja osób nastąpi po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie, ul. Legionów 28, 39-220 Pilzno lub pod numerem telefonu 14 658 44 01, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Informacja o Programie wraz z niezbędnymi dokumentami dostępna jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024

Logo Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Załączniki