Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Dzienny Dom Senior+ w Podlesiu Machowskim

Flaga Polski oraz godło

W dniu 10 czerwca 2024 r. Gmina Pilzno podpisała umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu  Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego „Domu Senior+”.

Gmina Pilzno na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Podlesiu Machowskim 54” otrzymała ze środków budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 103 200,00 zł. Całkowita wartość ww. zadania publicznego wynosi 560 640,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Podlesiu Machowskim.

Dzienny Dom „Senior+” w Podlesiu Machowskim jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Pilzno, nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Bieżąca działalność Dziennego Domu „Senior+” w Podlesiu Machowskim polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielania pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” w Podlesiu Machowskim obejmuje w szczególności:

 • usługi socjalne, w tym gorący posiłek,
 • usługi edukacyjne,
 • usługi kulturalno – oświatowe,
 • usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 
 • usługi sportowo – rekreacyjne,
 • usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 • terapię zajęciową.

Z oferty Dziennego Domu „Senior+” w Podlesiu Machowskim korzysta obecnie 30 seniorów - mieszkańców Gminy Pilzno.


Od miesiąca stycznia 2023 roku rozpoczęły się warsztaty dla uczestników projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość udziału w warsztatach samopielęgnacyjnych, artystycznych i kulinarnych oraz będzie mógł skorzystać z pomocy specjalisty w trakcie terapii indywidualnej/poradnictwa specjalistycznego.


Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim”

Gmina Pilzno/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie w dniu 28.12.2022 roku zawarł umowę na realizacje projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu: 823 954,84 zł, w tym ze środków europejskich: 700 361,61 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych dla 25 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), w wieku powyżej 60 roku życia, z terenu Gminy Pilzno, poprzez utworzenie 25 miejsc świadczenia usług opiekuńczych przyczyniających się do aktywizacji w/w osób w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej w Dziennym Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim.

W ramach projektu z seniorami będą prowadzili zajęcia m.in.: rehabilitant, terapeuci zajęciowi, psycholog. Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach aktywizujących w formie:

 • warsztatów (artystyczne, kulinarne, samo pielęgnacyjne);
 • terapii indywidualnej i poradnictwa;
 • jednodniowych wycieczek;
 • zajęć kulturalno – oświatowych;
 • imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

Termin realizacji projektu: od 01.11.2022 r. do 31.12.2023 r.


Już 1 grudnia na terenie Gminy Pilzno rusza ośrodek wsparcia dla seniorów - Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim. Jego otwarcie było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim” jest skierowany do mieszkańców Gminy Pilzno, gdzie do tej pory nie istniała tego typu placówka.

Główny cel projektu zakłada realizację usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej dla 25 uczestników zakwalifikowanych do projektu. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług zapewni w uczestnikom wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększy stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej, przez co osoby nimi objęte będą miały możliwość realizacji różnych aktywności, utrzymywania kontaktów społecznych, wyjścia z izolacji i osamotnienia, bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem nie korzystały do tej pory z usług opiekuńczych w formie instytucjonalnej, najczęściej są osobami samotnie gospodarującymi, a ze względu na wiek i choroby nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować.

Pobyt w DDP w Podlesiu Machowskim da możliwość osobom starszym kontaktu z innymi, zagospodaruje im wolny czas, otrzymają oni także wiedzę na temat sposobów dbania o własny stan zdrowia, otrzymają także pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw.

 Uczestnikami DDP mogą być osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 • ukończyły 60 rok życia
 • ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
 • jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 • zamieszkują (w rozumieniu K.C.) na terenie Gminy Pilzno.

 Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu będą mieć zapewniony:

 • pobyt od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie
 • bezpłatny transport
 • catering (śniadanie i posiłek obiadowy)
 • opiekę specjalistów (opiekunowie, terapeuci, rehabilitant, pracownik socjalny)
 • wsparcie indywidualne (psycholog)
 • diagnozę potrzeb uczestników
 • zajęcia kulturalno – oświatowe.

 Jeśli chcesz zgłosić swój udział w projekcie lub pomóc aplikować bliskiej Ci osobie pobierz dokumenty, zgłoś się do OPS w Pilźnie lub zadzwoń: (14) 6761 852.