Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

STATUT

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

Postanowienia ogólne

§ 1. 1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek może używać nazwy skróconej w brzmieniu „OPS”.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pilzno, ul. Rynek 33.

 

§ 2. 1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Miasta i Gminy Pilzno.

2. Na budynku, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę, umieszcza się tablicę informacyjną o treści „Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie”.

3. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową określającą jego nazwę i adres. Pieczęć nagłówkowa może również określać jego nr telefonu, NIP oraz REGON.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie:

1/ uchwały Nr 2/1/90 Zarządu Miasta i Gminy w Pilźnie z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

3/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

4/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U 2017 poz. 2077 ze zm.)

5/ ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

6/ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (  Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.)

7/ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku  (  Dz. U. z 2015 poz. 1390 )

8/ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm.)

9/ ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. (  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 ze zm.)

10/ ustawa ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (  Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.)

11/ ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U.z 2017 r. poz. 2092 ze zm.)

12/ ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860)

13/ niniejszego statutu

14/ innych przepisów dotyczących zakresu działania Ośrodka i jednostek budżetowych.

 

Zakres działania Ośrodka

 

§ 4. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja całokształtu zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 

a) analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

b) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami świadczeń,

d) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,

e) pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom,

f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

g) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,

h) realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych,

 

3. Przedmiotem działalności dodatkowej jest w szczególności:

 

a) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,

b) realizacja zadań w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

c) ustalanie i wypłata zasiłków dla opiekunów,

d) realizacja zadań w zakresie wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

e) realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

f) realizacja zadań przypisanych gminie w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

g) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

h) realizacja zadań zleconych gminie w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,

 

4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

5. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako własne, zlecone, powierzone oraz zadania wynikające z rządowych programów.

 

§ 5. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, osobami fizycznymi
i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

 

Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 6. 1.Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pilzna.

3. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Pilzna o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań.

4. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez jego pracowników.

5. Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Kierownika, Głównego księgowego
i kierowników komórek organizacyjnych.

6. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.

7. Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk w Ośrodku, zakres zadań, uprawnień i obowiązków  na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka w drodze zarządzenia.

 

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostka budżetową posiadającą odrębny rachunek bankowy.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków własnych gminy,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany  planem finansowym.  

 

§ 8. Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz środki nietrwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.

 

§ 9. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach
o finansach publicznych i o rachunkowości.

Przepisy końcowe.

§ 10 . Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie właściwym do jego uchwalenia.