Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Przemoc w rodzinie - komunikaty

W dniu 21 czerwca 2011 r. Burmistrz Pilzna P. Ewa Gołębiowska zwołała pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Pilzno. Zespół liczy 10 osób i został powołany Zarządzeniem nr 67/2011  Burmistrza Pilzna z dnia 24 maja 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony  Zdrowia, Organizacji Pozarządowych oraz Sądu Rejonowego w Dębicy. W swoim wystąpieniu Pani Burmistrz wspomniała, że ustawodawca nałożył na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie  z art. 9 b ust. 2  ustawy Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą;
  • inicjowanie  interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 W trakcie posiedzenia Zespołu zgodnie z zapisem Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie został wybrany Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca.

Przewodniczącą Zespołu została wybrana jednogłośnie Pani Elżbieta Dziedzic – Przedstawiciel Oświaty. Zastępcą – Pani Bernadetta Bańdur – Przedstawiciel Ochrony Zdrowia.

 

Zdjęcia